สินเชื่อธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารออมสิน Government Savings Bank (GSB)

สำนักงานใหญ่ : 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2299-8000

www.gsb.or.th

email : news@gsb.or.thรายการสินเชื่อธนาคารออมสิน (GSB)

1. สินเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน

2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

3. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

4. สินเชื่อธุรกิจ

5. สินเชื่อเคหะ

6. สินเชื่อสวัสดิการ

7. สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

8. สินเชื่อเพื่อการศึกษา

9. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

10. สินเชื่อเพื่อติดตั้ง NGV

11. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

12. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.)

13. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

14. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสำหรับวิสาหกิจชุมชน/OTOP

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)