สินเชื่อธนาคารกรุงไทย KTB

บมจ.ธนาคารกรุงไทย KTB

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2208-8385-97

โทรสาร 0-2256-8190

www.ktb.co.thรายการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย (KTB)

1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

2. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎบำนาญ

3. สินเชื่อหมุนเวียน | KTB Salary Plus

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

5. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

6. สินเชื่อสำหรับยานยนต์ NGV (PTT-NGV)

7. สินเชื่อ OTOP

8. สินเชื่อโครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

9. สินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

10. สินเชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)