สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO OPERATIVES

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... ธกส. สาขาหรือหน่วยอำเภอใกล้บ้านท่าน

หรือศูนย์บริการลูกค้า โทร 0-2280-0180 หรือ Call Center 0-2555-0555

www.baac.or.thรายการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

1. สินเชื่อเพื่อการเกษตร

2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาความรู้

3. สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกษตรกร

5. สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับกรมการจัดหางาน

6. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.)

7. สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินจากการไปทำงานต่างประเทศ

8. โครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ

9. โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตรไทย

10. สินเชื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

11. โครงการสินเชื่อตลาดพอเพียง

12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

13. โครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น

14. โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลทั่วไป

15. สินเชื่อใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

16. สินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

17. สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)